Opłata sądowa

 

200 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (służebność, użytkowanie).

Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.

 

150 złotych pobiera się od wniosku o:

 •  wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności;
 •  wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
 •  wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
 •  wpis praw osobistych i roszczeń;
 •  wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych (służebności, użytkowania);

kajdanki

 

Stałą opłatę w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

 • założenie księgi wieczystej;
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
 • odłączenie nieruchomości lub jej części;
 • sprostowanie działu I-O;
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • dokonanie innych wpisów.