Umowy notarialne


 

Umowy notarialne mają wiążącą moc prawną i stanowią zabezpieczenie pozwalające dochodzić swoich praw na drodze sądowej stronom, które je zawarły. Muszą być podpisywane w obecności wszystkich zainteresowanych stron oraz po okazaniu niezbędnych dokumentów jak na przykład odpis księgi wieczystej w przypadku umowy sprzedaży domu. Nie każda umowa musi być podpisywana w towarzystwie notariusza, jednak istnieje zakres czynności prawnych, gdzie jego obecność jest wymagana. Są to umowy darowizny, sprzedaży nieruchomości, ustanowienia odrębnej własności lokalu czy małżeńskie umowy majątkowe (intercyzy). Także niektóre umowy spółek powinny zostać sporządzane w formie aktu notarialnego.

 

Umowy spółek

Umowy spółek podpisywane w formie aktu notarialnego są wymagane w przypadku spółek komandytowych, akcyjnych, komandytowo-akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Reguluje to kodeks handlowy. Każda zmiana statutu spółki musi zostać zaprotokołowana przez notariusza.

 

Umowy sprzedaży i darowizny

Umowy sprzedaży i umowy darowizny to dokumenty, przy których podpisywaniu zawsze musi być obecny notariusz. Przeniesienie własności nieruchomości lub obciążenia nieruchomości jest możliwe tylko po sporządzeniu aktu notarialnego. Obecność notariusza jest również niezbędna przy podpisywaniu umów zamiany, podziału spadku, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych czy zniesienia współwłasności.

 

Inne umowy notarialne

Notariusze zajmują się także sporządzaniem umów przedwstępnych, które zobowiązują strony do zawarcia w przyszłości umów na ustalonych warunkach. Umowy tego typu mogą być podpisane także bez udziału notariusza. Jednak nie dają one wówczas możliwości sądownego ubiegania się o zawarcie umowy przyrzeczonej. Dodatkowo w naszej kancelaria sporządzane są umowy pełnomocnictwa, oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadków (sporządza się tu również akty poświadczenia dziedziczenia), oraz akty notarialne o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji.