Czynności notarialne Kancelarii

Notariusz w szczególności:

  • sporządza akty notarialne
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
  • spisuje protokoły
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

Wymagane dokumenty

Dokumenty do przygotowania projektu aktu notarialnego należy dostarczyć wcześniej do Kancelarii w oryginałach lub w kopiach osobiście, kurierem, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (skan dokumentu lub jego zdjęcie cyfrowe).

W dniu zawarcia aktu notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz ważnego dokumentu tożsamości.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564).

Najłatwiejszym sposobem poznania wysokości pobieranej taksy od danej czynności i jej wartości jest kontakt telefoniczny z Kancelarią, której pracownicy wyliczą całkowite przewidywane koszty transakcji.